Tietosuojaseloste

Päivittämisajankohta 31.8.2023

1. Yleistä

Tällä tietosuojaselosteella annetaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (jäljempänä tietosuoja-asetus) sekä kansallisen tietosuojalain [Henkilötietolaki (523/99) 10 § ja 24 §] edellyttämiä tietoja yhtäältä rekisteröidylle, kuten rekisterinpitäjän asiakkaalle tai henkilöstölle, ja toisaalta valvovalle viranomaiselle.

2. Rekisterinpitäjä ja rekisterinpitäjän yhteystiedot

 • Arvokas vanhuus ARVA ry (jäljempänä ARVA ry), y-tunnus 2708839-9
 • Postiosoite: Mäentakusenkatu 4 B, 33580 Tampere
 • Käyntiosoite: Mäentakusenkatu 4 B, 33580 Tampere
 • Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö: Jari Pirhonen
 • Sähköpostiosoite: jari.pirhonen@arvary.fi

3. Rekisterin nimi ja rekisteröidyt

 • Unelmatehdas®-verkkopalvelun asiointia koskeva asiakasrekisteri.
 • Rekisteriin rekisteröityjä ovat Unelmatehdas-verkkoportaaliin ikäihmisten unelmia ilmoittavat yksityishenkilöt tai henkilöt, jotka toimivat niitä ilmoittavien yhteisöjen puolesta.
 • Unelman rahoittaminen ei edellytä rekisteröitymistä sivustolla.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja käsittelyn oikeusperusteet

4.1. Käsittelyn tarkoitukset

Unelman ilmoittaminen Unelmatehdas-verkkopalveluun edellyttää rekisteröityjen tunnistamista ja henkilötietojen käsittelyä. Rekisterinpitäjä käsittelee rekisteriin kuuluvia tietoja unelmien toteuttamiseksi. Alla on tarkempaa tietoa henkilötietojen käytöstä rekisterissä.

Henkilötietojen käyttötarkoituksiin kuuluvat:

 • asiakaspalvelu sekä asiakassuhteen hoito ja kehittäminen, mukaan lukien asiakasviestintä
 • palvelujen tuottaminen, kehittäminen ja laadunvarmistus
 • palvelujen käytön seuranta ja analysointi, jotta rekisterinpitäjä pystyy tarjoamaan käyttäjille muun muassa
 • personoitua sisältöä palveluissa
 • mielipide- ja markkinatutkimukset
 • tilastointi
 • lakiin perustuvien sekä viranomaisten määräysten ja ohjeiden mukaisten velvoitteiden hoitaminen
 • riskienhallinta
 • palvelujen turvallisuuden varmistaminen ja väärinkäytösten selvittäminen sekä asiallisuuden valvonta
 • koulutustarkoitukset

4.2 Käsittelyn oikeusperusteet

Alla on kuvattu rekisterin käyttämät henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteet sekä esimerkkejä kullakin perusteella suoritettavasta käsittelystä.

 • Sopimussuhde
 • Rekisterissä käsitellään henkilötietoja sopimukseen perustuen unelmien toteuttamiseksi.

5. Henkilötietoryhmät

  Verkkosivuille kirjautunut käyttäjä Perustiedot (nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero). Rekisteröitymistiedot, kuten käyttäjätunnus, salasana. Tieto käyttäjän verkkopalveluun lisäämistä sisällöistä. Verkkosivuille kirjautuneita käyttäjiä voivat olla unelman ilmoittajat. Unelman rahoittaminen ei edellytä rekisteröitymistä sivustolla. Käyttäytymistiedot Rekisteröidyn verkkokäyttäytymisen ja palvelujen käytön seuranta esimerkiksi evästeiden avulla. Kerättyjä tietoja voivat olla esimerkiksi käyttäjän selailema sivu, laitteen malli, yksilöllinen laite- ja/tai evästetunniste, kanava, kuten sovellus, mobiiliselain tai internetselain, selaimen versio, IP-osoite, istuntotunniste, istunnon aika ja kesto sekä näytön tarkkuus ja käyttöjärjestelmä. Tekniset tunnistamistiedot Laitteen tai sovelluksen määrittämä tunniste, jonka avulla laitteen tai sovelluksen käyttäjä on tunnistettavissa käyttämällä tarvittaessa lisätietoja.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • käyttäjältä itseltään Unelmatehdas-verkkopalvelun kautta sekä
 • evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla.

7. Henkilötietojen vastaanottajat ja vastaanottajaryhmät

7.1 Tietojen luovutuksensaajat

Unelman ilmoittaneelta henkilöltä kerättyjä henkilötietoja (nimi, puhelinnumero, s-posti) luovutetaan valitulle vapaaehtoiselle unelmoijan saattajille unelman ilmoittaneen henkilön suostumuksella. Henkilötietoja voidaan luovuttaa lain sallimissa puitteissa viranomaisille. Luovuttaessaan rekisteriin kuuluvia henkilötietoja rekisterinpitäjä ottaa huomioon velvoittavan lainsäädännön vaatimukset.

7.2 Tietojen siirto alihankkijoille

Rekisterinpitäjä käyttää alihankkijoita, jotka käsittelevät henkilötietoja sen lukuun. Rekisterinpitäjä tekee tällaisten alihankkijoiden kanssa asianmukaiset henkilötietojen käsittelyä koskevat sopimukset.

Alihankkijat tuottavat rekisterinpitäjälle mm. tietoteknisiä palveluja.

7.3 Kansainväliset tiedonsiirrot

Rekisterinpitäjä ei siirrä tämän rekisterin tietoja EU:n / ETA:n ulkopuolelle. Mikäli tietoja kuitenkin yksittäistapauksessa siirrettäisiin EU:n / ETA:n ulkopuolelle, soveltaa rekisterinpitäjä aina lainsäädännössä sallittuja siirtomekanismeja, kuten tietosuojalainsäädännön mukaisia mallisopimuslausekkeita, joilla taataan asianmukainen henkilötietojen suoja.

8. Henkilötietojen säilytysaika tai säilytysajan määrittämiskriteerit

Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja ilmoitetun unelman toteuttamisen vaatiman ajan. Unelman toteuduttua rekisterinpitäjä poistaa tai anonymisoi tiedot noin 5 vuoden kuluttua noudattamiensa poistoprosessien mukaisesti.

9. Henkilötietojen lähteet ja päivittäminen

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjän vahvistus siitä, käsitelläänkö rekisteröidyn henkilötietoja vai ei tai onko niitä käsitelty.

Mikäli rekisterinpitäjä käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja, rekisteröidyllä on oikeus saada tämän asiakirjan tiedot sekä jäljennös käsiteltävistä ja käsitellyistä henkilötiedoista. Rekisterinpitäjä voi periä kohtuullisen hallinnollisen maksun rekisteröidyn pyytämistä lisäjäljennöskappaleista. Mikäli rekisteröity tekee pyynnön sähköisesti, eikä hän ole pyytänyt muuta toimitusmuotoa, tiedot toimitetaan yleisesti käytössä olevassa sähköisessä muodossa edellyttäen, että tiedot voidaan toimittaa tietoturvallisella tavalla.

Rekisteröidyllä on myös oikeus pyytää rekisterinpitäjää oikaisemaan tai poistamaan henkilötietojaan ja hän voi kieltää henkilötietojensa käsittelyn suoramarkkinointitarkoituksiin. Tietosuoja-asetuksen soveltamisen alettua rekisteröidyllä on myös tietyissä tilanteissa oikeus pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista tai muuten vastustaa käsittelyä. Lisäksi rekisteröity voi pyytää itse toimittamiensa tietojen siirtoa koneluettavassa muodossa tietosuoja-asetukseen perustuen. Kaikki tässä mainitut pyynnöt tulee toimittaa yllämainitulle rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle. Mikäli rekisteröity katsoo, ettei hänen henkilötietojensa käsittely ole lainmukaista, hänellä on oikeus tehdä asiassa valitus valvontaviranomaiselle.

11. Oikeus peruuttaa suostumus

Mikäli rekisterinpitäjä käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja suostumuksen perusteella, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta ennen sen peruuttamista suoritetun suostumusperusteisen käsittelyn lainmukaisuuteen. Suostumuksen peruuttaminen voi kuitenkin vaikuttaa palvelun käytettävyyteen ja toiminnallisuuksiin. Kaikki tässä mainitut pyynnöt tulee toimittaa yllämainitulle rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.

12. Miten rekisterin suojaus on järjestetty

Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja turvallisella ja lainsäädännön vaatimukset täyttävällä tavalla. Se on huolellisesti arvioinut käsittelytoimiin liittyvät mahdolliset riskit ja ryhtynyt tarvittaviin toimenpiteisiin näiden riskien hallitsemiseksi.

Rekisterinpitäjä on suojannut tiedot asianmukaisesti teknisesti ja organisatorisesti. Rekisterin suojauksessa käytetään mm. seuraavia keinoja:

 • laitteistojen ja tiedostojen suojaus
 • käyttäjien tunnistus
 • käyttövaltuudet
 • käyttötapahtumien rekisteröinti
 • käsittelyn ohjeistus ja valvonta

Rekisterinpitäjä edellyttää myös alihankkijoiltaan ja muilta yhteistyökumppaneiltaan käsiteltävien henkilötietojen asianmukaista suojaamista.